بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار دیواره دیافراگمی طره ای با استفاده از تعادل حدی

فارسی