طراحی و اجرای دیواره های حائل

سازه نگهبان یا دیوار حائل دیواری است که بتواند به صورت یک سازه نگه دارنده و تکیه گاهی برای پایداری سازه دیگر، یا جلوگیری. دیواری است که بتواند به صورت یک سازهٔ نگه دارنده و تکیه گاهی برای پایداری سازهٔ دیگر، یا جلوگیری از ریزش، و مهار خاک‌های تپه‌ها یا دیگر عوارض طبیعی مشرف به جاده‌ها یا ساحلی نزدیک به دریاها و دامنه‌های غیرطبیعی و به‌طور کلی هر جا که احتیاج به تکیه‌گاه جانبی باشد استفاده شود و انواع آن به شرح زیر می باشد:

  • دیوار حائل وزنی (Gravity Retaining Wall)
  • دیوار حائل گهواره ای (Crib Retaining Wall)
  • دیوار حائل گابیون (Gabion Retaining Wall)
  • دیوار حائل طره ای (Cantilever Retaining Wall)
  • دیوار حائل طره ای جلوبند دار و پشت بنددار (Counterfort Retaining Wall Butterssed)
  • دیوار حائل سپری (Sheet-pile Retaining wall)
  • دیوارهای حائل میخکوب شده (Mechanically Stabilized Earth (MSE) Retaining wall)
  • سیستم های ترکیبی
فارسی