اثر زاویه و محل قرارگیری مهار بر رفتار دیوارهای حائل دیافراگمی مقاوم شده با مهار در گودبرداری ها

فارسی